Gebruikersvoorwaarden

Gebrukersvoorwaarden

De draagwijdte van de informatie die de site bevat
Deze site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Het Zorgnet. Voor sommige informatie doet Het Zorgnet beroep op externe leveranciers en/of bronnen.Alhoewel Het Zorgnet zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Het Zorgnet niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site alomvattend is.

Het Zorgnet kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt, uit eigen bronnenof via derden, of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie.
De informatie die op deze site wordt verstrekt, is niet bedoeld om als basis te dienen voor de evaluatie van Het Zorgnet. De geïnteresseerde bezoeker zal, zo nodig, informatiebronnen naslaan die hiertoe door de wet worden voorzien, met name de jaarverslagen en semestriële verslagen die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn.
Niets in deze site mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding. Zo ook staat niets in deze site als een offerte om effecten van Het Zorgnet aan te kopen of erop in te schrijven, tenzij anders vermeld.

De bescherming van de intellectuele rechten op de site en zijn inhoud
Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en met name -doch niet uitsluitend- over de foto’s, teksten, logo’s, slogans, handelsnamen zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.
Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Het Zorgnet of van de eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden.
Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen evenwel worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Deze publicatie mag in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.

Websites van derden
Het Zorgnet kan op haar website links voorzien naar websites van derden, filialen van Het Zorgnet of andere bedrijven of individuen. Het Zorgnet kan eveneens informatie verschaffen afkomstig van derden, flilialen van Het Zorgnet of andere bedrijven of individuen. Het Zorgnet is echter nooit verantwoordelijk voor, en kan niet gehouden worden tot, het onderzoeken, evalueren of leveren van enige garanties met betrekking tot de informatie, diensten en producten die worden aangeboden door deze derden en/of de inhoud van hun websites. Het Zorgnet kan dan ook nooit aansprakelijk zijn voor enige schade die zouden worden veroorzaakt door deze derden, hun diensten, producten of de inhoud van hun website. Wij raden u aan bij het betreden van de websites van derden steeds zorgvuldig de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid na te kijken.
De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker van de site
Voor zover Het Zorgnet naar aanleiding van een bezoek door een gebruiker van haar website persoonsgegevens van deze laatste verzamelt, zal zij dit doen mits respect van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995.